دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، زمستان 1399 
2. تدوین استراتژی توسعه اکوتوریسم در منطقه الموت به روش SWOT

صفحه 15-31

رضا ارجمندی؛ کیوان صائب؛ سید علی جوزی؛ شیما رضایی


3. بررسی اثرات کودهای شیمیایی بر آبخوان دشت هشتگرد

صفحه 33-43

َامیرحسام حسنی؛ علی ترابیان؛ امیرحسین جاوید؛ فائزه امینیان