پایداری، توسعه و محیط زیست (JSDE) - اصول اخلاقی انتشار مقاله