پایداری، توسعه و محیط زیست (JSDE) - فرایند پذیرش مقالات