همکاران دفتر نشریه

مدیر داخلی

دکتر لعبت تقوی

مهندسی محیط زیست عضو گروه محیط زیست ,استادیار

l.taghavi@srbiau.ac.ir

کارشناس نشریه

رقیه رضایی مقدم آستانه

کارمند انجمن متخصصان محیط زیست ایران

irsen1385@gmail.com
02144477318

مریم اسماعیلی علیشاه

کارمند انجمن متخصصان محیط زیست ایران

maryam.esmaeily@gmail.com
02144477319