پایداری، توسعه و محیط زیست (JSDE) - واژه نامه اختصاصی