پایداری، توسعه و محیط زیست (JSDE) - پرسش‌های متداول