پایداری، توسعه و محیط زیست (JSDE) - راهنمای نویسندگان