پایداری، توسعه و محیط زیست (JSDE) - اهداف و چشم انداز