بر اساس نویسندگان

آ

ا

 • احمدی، فریال [1] گروه معماری، دانشکده هنرو معماری، دانشگاه مازندران
 • احمـــدی، شیرکــــو [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سردشت (ارومیه)، سردشت (ارومیه)، ایران. *(مسوول مکاتبات)
 • اخوان، مهرداد [1] گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
 • ارجمندی، رضا [1] استادیار مدیریت محیط‌زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران
 • ارویی، مهران [1] گروه مدیریت، واحد سمنان، داشگاه آزاد اسلامی
 • اسماعیلی ساری، عباس [1] استاد گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس نور، ایران.
 • اسماعیلی ساری، عباس [1] - استاد گروه محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، نور، ایران.
 • اسمعیلی دستجردی پور، عادله [1] دانشجوی کارشناسی ارشد بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • اکاتی، نرجس [1] عضو هیات علمی گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی دانشگاه زابل، ایران *(مسوول مکاتبات).
 • اکبری آرمند، مژگان [1] کارشناس ارشد آموزش محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.
 • امینیان، فائزه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگی محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی

ب

 • بابایی، فرزام [1] استادیار گروه مدیریت محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران *(مسئول مکاتبات).
 • بابایی، مرضیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی منابع طبیعی، گرایش آلودگی های محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران.
 • بهبهانی نیا، آزیتا [2]
 • بهجتی نژاد زنجانی، زهرا [1] کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران *(مسوول مکاتبات).
 • بهرامی فر، نادر [1] استاد گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس نور، ایران.

ت

ج

 • جاوید، امیرحسین [1] استادیار دانشکده محیط زیست و انرژی، واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی.
 • جاوید، لقمان [1] کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • جعفری، عبدالنظام [1] دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه سمنان
 • جوان، فرهاد [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • جوزی، سیدعلی [1] دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاداسلامی واحدتهران شمال
 • جوزی، سید علی [1] استادیار گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال.
 • جوزی، سید علی [1] دانشیارگروه مهندسی منابع طبیعی محیط زیست، دانشگاه آزاداسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران.

ح

 • حیدری، امید [1] دانشگاه تهران
 • حسنی، امیرحسام [1] استادیار دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.
 • حسنی، َامیرحسام [1] استادیار دانشکده محیط زیست و انرژی، واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی
 • حسینی امجد، مهسا [1] کارشناس ارشد اقتصاد محیط‌زیست دانشکده محیط‌زیست و انرژی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران
 • حسین زاده آزاد، فرهاد [1] کارشناس ارشد علوم محیط زیست ( ارزیابی و آمایش سرزمین)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران

خ

د

 • داودی، مرتضی [1] دانشجوی دکتری محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس نور، ایران. *(مسوول مکاتبات)
 • دلقندی مقدم، محمدرضا [1] کارشناس ارشد GIS/RS، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.
 • دیمیادی، علی اکبر [1] کارشناسی ارشد دانشکده محیط‌زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی

ر

 • رضایی، رضا [1] گروه محیط زیست، واحد آباده، دانشگاه آزاد اسلامی، آباده، ایران
 • رضایی، شیما [1] کارشناس ارشد مدیریت محیط‌زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران (مسئول مکاتبات).
 • رضایان، سحر [1] دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاداسلامی واحدشاهرود
 • رضائیان، سحر [1] استادیار گروه محیط زیست، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاداسلامی، واحد شاهرود، ایران.
 • رمضانی، فرحناز [1] دانشگاه محقق اردبیلی

ز

س

 • سبحان، سهیل [1] گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
 • سبحانی، بهروز [1] عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
 • سجادیان، ناهید [1] دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
 • سعیدی، جعفر [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران. *(مسوول مکاتبات)
 • سلاطین، پروانه [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه، گروه اقتصاد، فیروزکوه

ش

 • شاملو، زهرا [1] گروه محیط زیست دانشگاه Hزاد اسلامی واحد همدان
 • شهبازی، حبیب [1] استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه سید جمال‌ادین اسدآبادی، همدان، ایران.

ص

ع

 • عابدی، زهرا [1] استادیار و عضو هیات علمی دانشکده محیط‌زیست و انرژی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • عابدی، زهرا [1] استادیار و عضو هیات علمی، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات (مسئول مکاتبات).
 • عاصمی، سعیدرضا [1] استادیار رشته مهندسی منابع طبیعی، گرایش آلودگی های محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران.
 • عباس پور، ریحانه [1] دانشگاه محقق اردبیلی
 • عبدلی، محمد رضا [1] گروه حسابداری، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
 • عمرانی، قاسمعلی [1] - استاد گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی، تهران، ایران.
 • عین الهی پیر، فاطمه [1] عضو هیات علمی گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی دانشگاه زابل، ایران.

غ

 • غفاری صومعه، نیلوفر [1] دانشجوی دکتری گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران.

ف

ق

ک

گ

م

 • مارتینز گرانادوز، دیوید [1] دانشگاه پلی تکنیک کارتاخنا اسپانیا
 • محرم نژاد، ناصر [1] استادیار گروه مدیریت محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • محسنی، نرگس [1] - کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران *(مسئول مکاتبات).
 • محمدی، علی [1] استادیار گروه مدیریت محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران *(مسئول مکاتبات).
 • محمودی، ساناز [1] مدیریت محیط زیست، دانشگاه آزاداسلامی واحدبندرعباس
 • محمودکلایه، پیام [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه اقتصاد محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.
 • مداح، مجید [1] دانشیار اقتصاد دانشگاه سمنان
 • مرادی مجد، غلامرضا [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
 • مرادی مجد، نسرین [1] دانشگاه حکیم سبزواری
 • مصطفی نژاد، فؤاد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگی‌های محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران*(مسوول مکاتبات).
 • ملوندی، حسن [1] کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، مازندران، نور، ایران.
 • منوری، مسعود [1] استادیار دانشکده محیط‌زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی.
 • منوری، مسعود [1] دانشیار دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.
 • مهرابی بشرآبادی، حسین [1] دانشیار بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان .

ن

و

ه

 • هاشمی مطلق، مائده السادات [1] دانشجوی کارشناسی ارشد اکولوژی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال،تهران، ایران *(مسوول مکاتبات).
 • هدایت، نجف [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
 • هراتی، سید امیرناصر [1] - استادیار گروه عمران ، داﻧﺸﮑﺪه آزاد اسلامی، واحد قزوین، ایران.
 • همتی نیا، سلمان [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران *(مسئول مکاتبات).