شماره جاری: دوره 2، شماره 3 (پیاپی 4) - شماره پیاپی 3، پاییز 1398، صفحه 1-64 
3. بررسی میزان فلزات سنگین سرب و کادمیوم در برخی پرندگان خوزستان

صفحه 25-34

نرجس اکاتی؛ عباس اسماعیلی ساری؛ فاطمه عین الهی پیر


4. بررسی مدیریت پسماند کارخانجات صنایع غذایی شهرستان رشت (در سال 1386)

صفحه 35-44

مسعود منوری؛ زهرا بهجتی نژاد زنجانی؛ مهسا آقاخانی